Skip to main content
voor vaste planten, siergrassen, bodembedekkers en heesters

Leveringsvoorwaarden

Versie: 20210202

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen , offertes, leveringen en koopovereenkomsten van Kwekerij Bianca, hierna te noemen de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 2. Alle aanbiedingen worden vrijblijvend gedaan en gelden zolang de voorraad strekt. Zij binden de verkoper niet. De verkoper behoud zich derhalve het recht voor de in de aanbiedingen genoemde prijzen te wijzigen. Indien de verkoper de prijzen verhoogt binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand gekomen is dan heeft de wederpartij recht de overeenkomst te ontbinden.

 3. De door de verkoper gehanteerde prijzen worden in Nederlandse valuta uitgedrukt en dienen in Nederlandse valuta te worden voldaan tenzij anders op de factuur is aangegeven. De gehanteerde prijzen gelden voor leveringen af kwekerij, exclusief emballage, tenzij uitdrukkelijk anders chriftelijk is overeengekomen.

 4. Emballage wordt in rekening gebracht of teruggenomen. De geretourneerde emballage moet franco Nieuw Amsterdam, schoon en onbeschadigd worden aangeleverd, waarna de wederpartij een creditnota zal ontvangen. Het is de wederpartij derhalve niet toegestaan op het factuurbedrag retourprijzen in mindering te brengen. Voor de emballage worden de volgende tarieven in rekening gebracht:
  • Lage veenmanskist € 2,60;
  • Hoge veenmanskist € 3,60;
  • Pallet € 10,00.

 5. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 6. De levering geschiedt af kwekerij. Derhalve geschiedt de verzending en het transport voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 7. Uitdrukkelijk wordt door de verkoper niet ingestaan voor herbloei en/of hergroei van de geleverde planten.

 8. Indien er bij de verkoper gerede twijfel kan bestaan omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is hij bevoegd de aflevering van de gekochte zaken uit te stellen tot dat de wederpartij zekerheid voor betaling heeft verschaft.

 9. Indien bij de verkoper sprake is van gedeeltelijk of volledig misgewas als gevolg van vorstschade en weersomstandigheden in het algemeen zal de overeenkomst tussen de verkoper en de wederpartij van rechtswege zijn ontbonden tenzij de wederpartij alsnog prijs stelt op levering. In ieder geval is de verkoper niet aansprakelijk voor de dientengevolge door de wederpartij eventueel te lijden schade.

 10. Reclames betreffende de geleverde zaken respectievelijk de facturering moeten schriftelijk aan de verkoper binnen 8 dagen na de daadwerkelijke leverantie danwel factuurdatum kenbaar worden gemaakt.

 11. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen afgesproken betalingstermijn vermeld op de factuur. De wederpartij blijft in gebreke wanneer de betaling van de factuur niet voor het verstrijken van de fatale betalingstermijn heeft plaats gevonden. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot dat het volledige factuurbedrag is voldaan. Vanaf de datum van het verstrijken van voormelde betalingstermijn zal de wederpartij een rente verschuldigd zijn van één procent per maand over het nog open staande factuurbedrag waarbij een gedeelte van een maand zal gelden als een volledige maand.

 12. Verkoper behoudt zich recht voor om ten allen tijde zaken te leveren tegen uitsluitend contante betaling of onder rembours.

 13. Terzake van alle verbintenissen en rechtsvorderingen tussen partijen is het Nederlandse Recht van toepassing.